ระบบขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่
กรุณาป้อนเลขบัตรประจำตัวประชาชน ให้ถูกต้องและครบถ้วนก่อนทำการบันทึกข้อมูลระเบียนประวัตินักศึกษา เพื่อการบันทึกและแสดงผล ของระบบบันทึกระเบียนประวัตินักศึกษาที่สมบูรณ์ แนะนำให้ใช้ browser เป็น Google Chrome และ Mozilla Firefox เท่านั้น

หากไม่สามารถเข้าสู่ระบบได้กรุณาติดต่อ ส่วนทะเบียนและประมวลผล ฝ่ายบริการการศึกษาและจัดการทั่วไป โทร. 0-5391-6107 ,
0-5391-6544 , 0-5391-6545